1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual fire alarm system)
  2. มีอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน (heat  detector)
  3. มีอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยด้วยการตรวจจับควันไฟ (smoke detector)
  4. มีทางหนีไฟที่ถูกกั้นแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารและป้ายบอกทางหนีไฟ
  5. มีเครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (portable fire extinguisher) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย
  6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายส่งท่อดับเพลิง (fire hose cabinet)
  7. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง/ระบบสปริงเกลอร์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

       ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

(ดู ความถี่ของการตรวจทดสอบและบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง

     ความถี่ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ )