1. มีระบบติดต่อทางโทรศัพท์ทั้งระบบภายในและภายนอก
  2. มีระบบการติดต่อทางคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายภายในหรือระบบอินเตอร์เน็ต
  3. ต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา