สถาปัตยกรรม ได้แก่ ลักษณะ ขนาด พื้นที่ใช้สอย ทางสัญจร พื้นผิว ประตู-หน้าต่าง และ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ต้องสนองประโยชน์การใช้สอยและสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมการใช้งานที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี รังสี และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานเป็นประจำ ทั้งในภาวะปรกติและฉุกเฉิน โดยการออกแบบจัดสร้างและเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้สามารถ

1.  ลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เช่น แสงแดด ไฟฟ้าสถิตย์

2.  เข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้สะดวก และปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

3.  ถ่ายเทอากาศได้ดีและมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการทำงาน

4.  ป้องกันบุคลากรมิให้สัมผัสสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยไม่จำเป็น เช่น การ  ถ่ายเทอากาศ การแยกพื้นที่สำนักงานกับพื้นที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ป้ายเตือนเกี่ยวกับรังสีหรือสารเคมี

5.  ทนทานต่อสารเคมีและความชื้น

6.  ป้องกันการแผ่ขยายของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกได้