ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบป้องกันและดำเนินการในสภาวะการฉุกเฉิน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด อัคคีภัย และภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและความร้อน ได้แก่

          -  ระบบป้องกันอัคคีภัย     

          -  ระบบติดต่อสื่อสาร

          -  อุปกรณ์สำหรับกรณีฉุกเฉิน

          อุปกรณ์และเครื่องมือของระบบต้องมีดูแลอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน