1.  มีปริมาณแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์อย่างเพียงพอต่อการมองเห็นในการทำงาน

2.  แหล่งกำเนิดแสงควรส่องสว่างลงบนพื้นที่ทำงานโดยตรง แสงสว่างต้องไม่ถูกบดบังหรือทำให้เกิดเงาของวัตถุหรืออุปกรณ์ใดๆ ทอดลงบนพื้นที่ทำงาน หรือโต๊ะปฏิบัติการ

3.  มีไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินบนเส้นทางหนีไฟ และป้ายแสดงทิศทางการหนีไฟให้ผู้ใช้อาคารสามารถอพยพออกจากอาคารที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง

4.  ม่านหรือฉากปรับแสงที่ใช้งานต้องได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม

       5.  มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างน้อยปีละครั้ง