1.  กระแสไฟฟ้าที่จ่ายต้องมีความสม่ำเสมอ

2.  ปริมาณกำลังไฟพอเพียงต่อการใช้งานและปริมาณที่ใช้งานรวมกันต้องไม่เกินขนาดของมิเตอร์ของหน่วยงาน

3.  อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบมีจำนวนและคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

4.  แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (ปลั๊กไฟ) ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมโดยสายไฟต้องยึดอยู่กับผนังหรือเพดานอย่างมั่นคงแข็งแรง หากติดตั้งที่พื้นและมีการทำความสะอาดบ่อย หรืออยู่ใกล้อ่างน้ำ ควรมีฝาครอบกันน้ำ

5.  มีการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการบางประเภทที่จำเป็นต้องมีรวมถึงแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

6.  ห้ามใช้สายไฟพ่วงนานเกินกว่า 8 ชั่วโมงและสายไฟต้องไม่ชำรุดหรือเป็นสายเปลือย

       7.  มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ