1.  ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองที่พร้อมจ่ายไฟได้ เมื่อระบบจ่ายไฟปกติหยุดทำงาน เพื่อให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตทำงานได้ คือ

       §  ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน

       §  ระบบสัญญาณเตือนภัย

       §  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

       §  ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟในอาคาร

       §  ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของเพลิงและควัน

       §  ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

       §  ระบบสื่อสารฉุกเฉิน

       §  ระบบลิฟต์ผจญเพลิง

2.  สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้

           2.1 จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

           2.2  จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสำหรับลิฟต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3.   มีระบบไฟฟ้าสำรองแบบ UPS และหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4.   ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

       5.   มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ