อุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาความรุนแรงและเสียหายได้ทันท่วงที ได้แก่

  • อุปกรณ์ล้างตา
  • ชุดฝักบัวฉุกเฉิน(Emergency shower)
  • เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  • โทรศัพท์และป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
  • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Pull station กรณีพบเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้กดแจ้งสัญญาณซึ่งจะทำให้มีเสียงกระดิ่งเตือนทันที
  • เครื่องรับแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire alarm control panel) เป็นเครื่องรับแจ้งเหตุโดยสัญญาณจากอุปกรณ์เตือนภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย
  • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat detector) แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

            - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจุด สามารถตรวจจับความร้อนจากไอ   ความร้อนได้ทันทีที่เกิดขึ้นในรัศมีทำงานของอุปกรณ์

                       -  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดเส้น  ใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูง  ไม่เกิน 4 เมตร สามารถตรวจจับความร้อนจากไอความร้อนที่เกิดขึ้นในแนวตลอดความยาวของอุปกรณ์ โดยระบบจะทำงาน เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน 57 องศาเซลเซียส

  • อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke detector) โดยจะส่งสัญญาณกระดิ่งในบริเวณที่ตรวจจับควันได้ ภายใน 10 วินาที เมื่อมีควันหนาแน่น
  • อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า (Breaker หรือ Circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟเกินหรือเกิดการลัดวงจร
  • ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน  (Emergency light) ไฟแสงสว่างจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าหลักดับแล้ว ควรติดตั้งบริเวณบันไดหนีไฟ และภายในห้องสำคัญต่าง ๆ

       สำหรับอุปกรณ์ล้างตา ชุดฝักบัวฉุกเฉิน(Emergency shower)  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดปฐมพยาบาลและโทรศัพท์แห้งเหตุฉุเฉิน ต้องติดตั้งในที่และตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยสะดวก ปราศจากสิ่งกีดขวางและมีระยะทางในการเดินไปถึงที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ