มาตรฐานอ่างล้างตาฉุกเฉิน  ANSI Z358.1-2004 กำหนดว่า

1.  ที่ล้างตาต้องมีหัวฉีดพ่นน้ำสองหัว และมีฝาครอบหัวฉีดเพื่อกันมิให้ฝุ่นผงและเศษขยะสะสม และเข้าตาเมื่อเปิดใช้ที่ล้างตา

2.  ฝาครอบหัวฉีดต้องเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดวาล์วให้น้ำไหล

3.  น้ำที่พุ่งขึ้นจากหัวฉีดต้องมีปริมาณ 1.5 ลิตรต่อนาที ( 0.4 แกลลอนต่อนาที) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 15 นาทีเป็นอย่างน้อย

4.  น้ำที่พุ่งจากหัวฉีดต้องเป็นน้ำอุ่น มีอุณหภูมิอย่างน้อย 15องศาเซลเซียส

5.  วาล์วเปิด-ปิด ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเห็นและใช้งานได้ง่าย และสามารถเปิดให้น้ำไหลได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที วาล์วเปิด-ปิดต้องทนทานต่อการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำร้อน

6.   ปุ่มเปิดใช้งานที่ล้างตาด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติต้องเป็นแบบสัมผัสและอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย

7.   การออกแบบและติดตั้งต้องทำให้น้ำชะล้างตาทั้งสองข้างพร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องใช้มือควบคุม แต่เอื้อให้ใช้มือทั้งสองข้างเปิดหนังตาเพื่อให้น้ำชะล้างตาทั้งสองข้างได้ทั่วถึง

8.   บริเวณที่ตั้งที่ล้างตาต้องไม่ทำให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและของมีคม และมีป้ายบอกชัดเจนเห็นได้ง่าย

9.   ทางเดินไปถึงที่ล้างตาต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ผู้ใช้สามารถไปถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

      มาตรฐานการติดตั้งที่ล้างตา ของANSI standard Z 358.1-2004,

1.   อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องผ่านการทดสอบการรั่วซึม

2.   สถานที่ที่ติดตั้งต้องไม่ใช่พื้นที่หวงห้าม ผู้บาดเจ็บต้องสามารถไปถึงได้ภายใน 10 วินาที หรืออยู่ห่างจากจุดเสี่ยงอันตรายไม่เกิน 100 ฟุต หรือ 10 ฟุตสำหรับที่ที่มีการใช้กรดหรือด่างเข้มข้นและสารกัดกร่อน

3.   ทางไปสู่ที่ล้างตาต้องไม่มีประตูกั้น ยกเว้นในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการใช้สารกัดกร่อน หากทางไปสู่ที่ล้างตาจำเป็นต้องผ่านประตูกั้น การเปิดประตูต้องเป็นแบบผลักออกเพื่อไปยังจุดที่ล้างตา และห้ามล้อคประตู

4.   น้ำเสียจากการล้างตาต้องไหลลงสู่ระบบบำบัด เพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนแหล่งน้ำ

5.   หัวฉีดของที่ล้างตาที่ติดตั้งต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า0.84 เมตร หรือ 33 นิ้ว แต่ไม่เกิน 1.15 เมตร หรือ 45 นิ้ว และห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือ 6 นิ้ว

6.   ควรติดตั้งที่ล้างตาไว้ร่วมกับฝักบัวฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บาดเจ็บสามารถชะล้างตาและร่างกายได้พร้อมกันในคราวเดียว

7.   ห้องปฏิบัติการไม่ควรใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำแทนการติดตั้งที่ล้างตา เพราะการชะล้างดวงตาต้องใช้มือข้างหนึ่งถือสายยาง ทำให้ไม่สามารถเปิดหนังตาทั้งสองข้างเพื่อชะล้างพร้อมกันได้

8.   ห้องปฏิบัติการควรมีอุปกรณ์ล้างตาด้วยน้ำยาไว้ใช้ในที่ที่ไม่มีท่อประปา หรือในกรณีที่ต้องชะล้างด้วยน้ำยาก่อนการใช้น้ำล้างตา

       ห้องปฏิบัติการต้องมีอุปกรณ์ล้างตาแบบ อ่างล้างตาฉุกเฉิน และหรือชุดน้ำยาล้างตา ติดตั้งในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีป้ายบอกตำแหน่งให้เห็นได้ชัดเจน รวมทั้งมีคู่มือวิธีใช้ และหรือการอบรมให้คนทำงานสามารถใช้งานได้ และต้องมีการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง