อากาศในห้องปฏิบัติการมีละอองสารเคมี ไอระเหย อนุภาค และแก๊สติดไฟปนเปื้อน เนื่องจากมีการปลดปล่อยหรือเกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ของการปฏิบัติงาน จึงต้องมีการกักเก็บและกำจัดก่อนระบายออก และนำเอาอากาศดีเข้ามาแทนที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการภายในห้องปลอดภัย และป้องกันมิให้สารเคมีปนเปื้อนในอากาศแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม  

      การทำให้อากาศไหลเวียนในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการต้องมีการควบคุมการถ่ายเทของอากาศ การระบายอากาศเสีย โดยติดตั้งครอบดูดลม/ตู้ควัน (Laboratory hoods) อุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ และระบบอื่นๆ การเติมอากาศจากภายนอก เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน