อากาศจากภายนอกที่เติมเข้าห้องเพื่อชดเชยการระบายอากาศควรผ่านการลดความชื้นให้มีปริมาณไอน้ำในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ำค้างต่ำกว่าสภาวะภายในห้อง ก่อนผสมกับลมกลับหรือก่อนจ่ายเข้าไปในห้องโดยตรง

 

 

**อุณหภูมิหยาดน้ำค้างคือ อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเริ่มเกิดการกลั่นตัวขณะที่อุณหภูมิของอากาศนั้นลดต่ำลง (เมื่อปริมาณไอน้ำในอากาศยังคงที่)จุดที่ไอน้ำในอากาศเริ่มเกิดการกลั่นตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ำลงเรื่อยๆ จนกระทั่งความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น 100% (คืออากาศอิ่มตัวสมบูรณ์) เมื่อใดที่ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 100% จะทำให้เกิดการกลั่นตัวขึ้น (ที่มา สาระน่ารู้ : ความชื้นสัมบูรณ์และความชื้นสัมพัทธ์ เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/247373 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555)