การจัดวางเครื่องมือ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ลอย และอ่างล้างมือ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงและเพศชาย

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ กับ การ จัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายผู้ปฏิบัติการเพศชาย 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ กับ การจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายผู้ปฏิบัติการเพศหญิง

              (ที่มา Human dimension & interior space, 1979:หน้า 236)

 การจัดวางเครื่องมือ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ลอย และอ่างล้างมือ ที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของมนุษย์ (Human scale & proportion)ขณะทำงานในลักษณะท่าทางต่างๆ  

  

รูปที่ 3ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ กับ การจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกาย ในลักษณะนั่งทำงาน

 

 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ กับ การจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกาย ในลักษณะยืน ก้มหรือเดิน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ

(ที่มาHuman dimension & interior space, 1979:หน้า 239)