ภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการมีหลายอย่างและเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยเสี่ยงในห้องปฏิบัติการและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน   การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขต้องทำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลดต้นเหตุและปัจจัยเสี่ยงไปจนถึงการระงับภัยเพื่อบรรเทาความเสียหาย การป้องกันและแก้ไขจึงต้องดำเนินการหลายด้านและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ได้แก่

  1. การชี้บ่งอันตราย วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยง
  2. การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ
  3. การกำหนดข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ
  4. แผนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
  5. อุปกรณ์ป้องกันและระงับภัย
  6. การรายงานการเกิดภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการ
  7. การประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ