ห้องปฏิบัติการต้องมีการสำรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านสารเคมีและกายภาพในระดับต่างๆ ได้แก่  ระดับบุคคล ระดับโครงการ และระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสำรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้รู้ถึงความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข

       ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

       เครื่องมือสำคัญสำหรับการสำรวจเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของการปฏิบัติการ อุปกรณ์/เครื่องมือ สภาพห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่  คือ แบบสำรวจ (Checklists) และเกณฑ์การประเมิน (Inspection criteria) ซึ่งจะช่วยให้สำรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ครบถ้วน และได้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้อันตรายและความเสี่ยงได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆที่เก็บรวบรวมไว้ ที่สามารถใช้ประเมินและบ่งชี้อันตรายในห้องปฏิบัติการได้ด้วย เช่น สารบบข้อมูลสารเคมี ข้อมูลของเสียอันตราย เอกสารการดำเนินงานและรายงานต่างๆ