ห้องปฏิบัติการต้องมีการรวบรวมข้อมูลการเกิดภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุ เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีป้องกันรวมถึงการระงับเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          เมื่อเกิดภัยอันตราย จึงต้องมีการรายงานตามขั้นตอนการรายงานการเกิดภัยในห้องปฏิบัติการในรูปแบบของเอกสารที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน (ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ)  หรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการรายงานและประมวลผล นอกจากนี้ การรายงานการเกิดภัยยังมีประโยชน์แก่บุคคลในระดับต่างๆ ดังแสดงในตาราง

         

ผู้เกี่ยวข้อง

ประโยชน์

คนทำงาน/ผู้ปฏิบัติงาน

มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และดูแลตัวเองมากขึ้น

หัวหน้าโครงการ

บริหารจัดการโครงการให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น