การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จะทำให้ทุกคนทราบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังและต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น  ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรเข้าถึงเรื่องความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการได้อย่างเท่าเทียมกัน การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยวิธีเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ และเรื่องที่สื่อสารต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

        การสื่อสารทำได้หลายวิธี และอาจจะใช้หลายวิธีประกอบกัน คือ

1.  บอกกล่าวด้วยปากเปล่าเช่น การสอน อบรม แนะนำ และชี้แจงเป็นกิจลักษณะ

2.  ใช้ป้ายสัญลักษณ์/ป้ายแสดงความเป็นอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

3.  ใช้เอกสารแนะนำ, คู่มือ เช่น การทำเอกสารแนะนำหรือคู่มือ ข้อปฏิบัติในการทำงานหรือทำปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

4.  ใช้การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความตระหนักและความรู้ เช่น การสำรวจและประเมินความเสี่ยง