การป้องกันอันตรายจากสารเคมีในการทำงานและความเสียหายมิให้ขยายวงกว้าง องค์กร/หน่วยงาน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระงับภัยที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ข้อจำกัดในการใช้งานและวิธีใช้ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้ตรวจสอบบำรุงรักษา และใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม

          อุปกรณ์ป้องกันและระงับภัย แบ่งเป็น

          อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective  equipments, PPE) สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในขณะทำงาน เช่น ใบหน้า ตา มือ เป็นต้น

          อุปกรณ์ระงับภัยฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดับ หรือสารเคมีหกรดหรือกระเด็นใส่ร่างกายหรืออวัยวะ เช่น ตา