การกำหนดข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงจากการกระทำของบุคคล ซึ่งทุกคนในห้องปฏิบัติการต้องมีส่วนร่วมและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ข้อกำหนดอาจแบ่งเป็น

  1. ข้อกำหนดที่ต้องทำ (Do) เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบทั่วไปของห้องปฏิบัติการ
  2. ข้อห้าม (Don’t) เป็นระเบียบเฉพาะของแต่ละห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการเกิดภัยจากปัจจัยที่มีระดับความเสี่ยงสูง หรือภัยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดมากที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการนั้นๆ เช่น การเกิดอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการที่มีสารไวไฟปริมาณมาก

      ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดขึ้นต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้ให้ตามความจำเป็น