ปัจจัยเสี่ยง

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลบ่งชี้ความเสี่ยง

1. กายภาพของห้องปฏิบัติการ

 

บันทึกผลจากการสำรวจ

บันทึกการดูแลบำรุงรักษา

รายงานอุบัติเหตุ

ข้อบกพร่องที่พบ

การชำรุดเสียหาย

สาเหตุและภัยที่เกิด

2. อุปกรณ์/เครื่องมือ

 

บันทึกผลจากการสำรวจ

บันทึกการดูแลบำรุงรักษา

รายงานอุบัติเหตุ

ข้อบกพร่องที่พบ

การชำรุดเสียหาย

สาเหตุและภัยที่เกิด

3. สารเคมี/วัสดุ และของเสีย

    3.1สารเคมีและของเสีย

    3.2 การสัมผัสสาร

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

สารบบข้อมูลสารเคมี

ฐานข้อมูลของเสีย

รายงานอุบัติเหตุ สาเหตุและห้องที่เกิด

ประเภทความเป็นอันตรายและพิษ

ปริมาณสาร/ของเสีย

4. กิจกรรม/โครงการ

4.1 ที่ทำร่วมกันได้

4.2ที่ทำร่วมกันไม่ได้

วิธีการทดลอง

สารเคมีและปริมาณที่ใช้

ของเสียที่เกิดจากการทดลอง

อุปกรณ์เครื่องมือ