การรายงาน

ผู้ได้รับรายงาน

ประโยชน์

ระดับบุคคล

คนทำงาน/ผู้ปฏิบัติงาน

มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และดูแลตัวเองมากขึ้น

ระดับโครงการ

หัวหน้าโครงการ

บริหารจัดการโครงการให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระดับห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น