ผู้ปฏิบัติการควรป้องกันการหายใจเอาอนุภาคฝุ่นผงหรือไอสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถทำได้โดย

§  การใช้หน้ากากกรองหรือมีตัวดูดจับสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะหายใจเอาอากาศนั้นเข้าสู่ปอด

§  การใช้อากาศบริสุทธิ์จากถังบรรจุแทนอากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย

          ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ และการเลือกใช้หน้ากากแบบกรองอากาศต้องคำนึงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวกรอง(filter) หรือตัวดูดซับ (chemical cartridge) ในการขจัดสารอันตรายที่กำหนด เช่น โครเมี่ยม ตะกั่ว ออกด้วย หน้ากากที่เลือกใช้ควรป้องกันสิ่งที่กำหนดได้สูงกว่าขีดจำกัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการทำงาน (OccupationalExposure Level, OEL)ที่กฎหมายกำหนด

            หน้ากากกรองอากาศที่ใช้ต้องไม่รั่วซึมและสวมได้กระชับกับใบหน้า รวมทั้งมีการบำรุงรักษาทำความสะอาดตามกำหนดเวลา