หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการจะสามารถป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

·  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เช่น มีความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขเหตุฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การอพยพหนีไฟ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง

·  พื้นที่รองรับและเส้นทางการหนีภัย

·  เครื่องมือและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ อ่างล้างตา ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณ์เตือนภัย ถังดับเพลิง ซึ่งติดตั้งอยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

·   ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารเคมีต่างๆ

 

ตัวอย่าง การเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีสารเคมีหกรั่วไหล