·     ศึกษาทำความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีที่ใช้ และวิธีการทำความสะอาด เมื่อหกรั่วไหลจาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี และวางแผนรับมือ

·     ศึกษาวิธีทำลายแก๊สพิษ ที่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการนั้นๆ และเตรียมแผนรับมือ เมื่อเกิดการรั่วไหล

·      เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดจัดวาง ณ ตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ

·     เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและความเป็นอันตรายของสาร เช่น ถุงมือยางหนา, อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ไว้ในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ และสามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ควรฝึกหัดสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เคยชิน เพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความคล่องตัว เมื่อมีเหตุจำเป็น

·     มีการเตรียมตัวดูดซับที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น chemical spill-absorbent pillows หรือ vermiculite  ไว้ในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ และหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว

·     มีการเตรียมผงกำมะถันไว้กลบ หรือใช้เครื่องมือสุญญากาศดูดเก็บรวบรวมปรอทที่หกรั่วไหล ไว้ในห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ และสามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ