1.  ก่อนปฏิบัติงานในตู้ควัน ควรตรวจสอบสติกเกอร์บริเวณหน้าต่างตู้ควัน (hood survey sticker)ว่าหน้าต่างของตู้ควรเลื่อนลงมาถึงระดับใดที่เหมาะสมกับการทำงาน

2.  ตรวจสอบมาตรวัดความดันสถิต(static pressure gauge หรือ magnehelic gauge) หรือตัวบ่งชี้สมรรถนะของตู้ควัน  ซึ่งติดตั้งเหนือหน้าต่างของตู้ควัน ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 15% ของค่าที่อ่านได้เมื่อเลื่อนบานหน้าต่างลงมาที่ระดับของสติกเกอร์ที่ตั้งไว้ แสดงถึงการทำงานของตู้ควันที่มีประสิทธิภาพลดลง

3.  ดูแลแผ่นกั้น (baffled) ภายในตู้ควัน ไม่ให้มีสิ่งใดไปปิดกั้นได้

4.  ควรวางภาชนะตรงกลางหรือด้านในของตู้ควัน เพื่อให้ควันถูกดูดออกได้มากที่สุด

5.  ห้ามวางภาชนะปิดช่องการไหลของอากาศภายในตู้

6.  อุปกรณ์ไฟฟ้าควรต่อสายจากภายนอกตู้ควัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดติดไฟของสารไวไฟหรือไวปฏิกิริยา

7.  ปรับระดับของหน้าต่างตู้ควันให้ต่ำเสมอ

8.  ขณะใช้ตู้ควัน ให้ยื่นเฉพาะแขนและมือเข้าไปในตู้ควันเท่านั้น

9.  รักษาความสะอาดของตู้ควันและหน้าต่างตู้ควันสม่ำเสมอ

10.ห้ามใช้ตู้ควันกับวัสดุหรือสารอันตรายที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า ตู้ควันสามารถควบคุมการกระจายของวัสดุหรือสารอันตรายเหล่านี้ได้

11.    ห้ามใช้ตู้ควันเป็นที่เก็บอุปกรณ์ใด ๆ

12.    ห้ามใช้ตู้ควันในการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำงานของตู้ควัน

13.    ตรวจสอบดูแลการทำงานของตู้ควันอย่างสม่ำเสมอ