อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย

วิธีการ

ระยะเวลา

1.     เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

 

-       ขับด้วยเครื่องยนต์

-ทดสอบเดินเครื่อง

ทุกสัปดาห์

-       ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

- ทดสอบเดินเครื่อง

ทุกเดือน

-       เครื่องสูบน้ำ

- ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน

ทุกปี

2.     หัวรับน้ำดับเพลิง

(Fire department connections)

-    หัวรับน้ำดับเพลิง

 

 

- ตรวจสอบ

 

 

ทุกเดือน

3.    หัวดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants)

-    หัวดับเพลิง

 

- ตรวจสอบ

- ทดสอบ (เปิดและปิด)

- บำรุงรักษา

 

ทุกเดือน

ทุกปี

ทุก  6 เดือน

4.  ถังน้ำดับเพลิง

-       ระดับน้ำ

-       สภาพถังน้ำ

 

- ตรวจสอบ

- ตรวจสอบ

 

ทุกเดือน

ทุก  6 เดือน

5.    สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด

(Hose and hose station)

-    สายฉีดน้ำและอุปกรณ์

 

 

- ตรวจสอบ

 

 

ทุกเดือน

6.    ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

(Sprinkler system)

 

 

-       Main drain

-ทดสอบการไหล

ทุก 3 เดือน

-       มาตรวัดความดัน

-ทดสอบค่าความดัน

ทุก 5 ปี

-       หัวกระจายน้ำดับเพลิง

-ทดสอบ

ทุก 50 ปี

-       สัญญาณวาล์ว

-ทดสอบ

ทุก 3 เดือน

-       สวิตช์ตรวจการไหลของน้ำ

-ทดสอบ

ทุก 3 เดือน

-       ล้างท่อ

-ทดสอบ

ทุก 5 ปี

-       วาล์วควบคุม

-ตรวจสอบซีลวาล์ว

ทุกสัปดาห์

 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อควาล์ว

ทุกเดือน

 

-ตรวจสอบสวิตช์สัญญาณปิด-เปิดวาล์ว

ทุก 3 เดือน

ที่มา  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002-51, 2551:หน้า 229