ลำดับที่

รายการ

ตรวจซ้ำขั้นต้น

ประจำ เดือน

ทุก 

3 เดือน

ทุก

ครึ่งปี

ประจำปี

 1

อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

 

 

 

 

 

(ก)      เสียง

X

 

 

 

X

(ข)      ลำโพง

X

 

 

 

X

(ค)      แสง

X

 

 

 

X

2

 

แบตเตอรี่

 

 

 

 

 

(ก)      ชนิดน้ำกรด

 

 

 

 

 

-       ทดสอบเครื่องประจุ

(เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น)

X

 

 

 

X

-     ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)

X

X

 

 

 

-     ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด

X

X

 

 

 

-     ทดสอบความถ่วงจำเพาะน้ำกรด

X

 

 

X

 

(ข)      ชนิดนิกเกิล – แคดเมียม

 

 

 

 

 

-     ทดสอบเครื่องประจุ

(เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น)

X

 

 

 

X

-     ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)

X

 

 

 

X

-     ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด

X

X

 

 

 

(ค)       แบตเตอรี่แห้งปฐมภูมิ

 

 

 

 

 

-     ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด

X

 

 

 

X

(ง)      ชนิดน้ำกรดแบบปิด

 

 

 

 

 

-     ทดสอบเครื่องประจุ

(เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น)

X

 

 

 

X

-     ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)

X

 

 

X

 

-     ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด

X

 

 

 

 

3

ตัวนำ/โลหะ

X

 

 

 

 

4

ตัวนำ/อโลหะ

X

 

 

 

 

5

บริภัณฑ์ควบคุม: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดมีมอนิเตอร์สำหรับสัญญาณแจ้งเหตุควบคุมและสัญญาณขัดข้อง

 

 

 

 

 

(ก)      การทำงาน

 X

 

 

 

X

(ข)      ฟิวส์

X

 

 

 

X

(ค)      บริภัณฑ์เชื่อมโยง

X

 

 

 

X

(ง)      หลอดไฟและหลอดแอลอีดี

X

 

 

 

X

(จ)      แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก

X

 

 

 

X

(ฉ)      ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)          

X

 

 

 

X


ลำดับที่

รายการ

ตรวจซ้ำขั้นต้น

ประจำ เดือน

ทุก

3 เดือน

ทุก

ครึ่งปี

ประจำปี

6

บริภัณฑ์ควบคุม: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดไม่มีมอนิเตอร์สำหรับสัญญาณแจ้งเหตุควบคุมและสัญญาณขัดข้อง

 

 

 

 

 

(ก)      การทำงาน

X

 

X

 

 

(ข)      ฟิวส์

X

 

X

 

 

(ค)      บริภัณฑ์เชื่อมโยง

X

 

X

 

 

(ง)      หลอดไฟและหลอดแอลอีดี

X

 

X

 

 

(จ)      แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก

X

 

X

 

 

(ฉ)       ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)          

X

 

X

 

 

7

ชุดควบคุมสัญญาณขัดข้อง

X

 

 

 

X

8

บริภัณฑ์เสียงประกาศฉุกเฉิน

X

 

 

 

X

9

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทุกสัปดาห์

 

 

 

 

10

สายใยแก้ว

X

 

 

 

X

11

 

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

 

 

 

 

 

(ก)       อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อลม

X

 

 

 

X

(ข)       อุปกรณ์ปลดล็อกทางกลไฟฟ้า

X

 

 

 

X

(ค)   สวิตช์ระบบดับเพลิง

X

 

 

 

X

(ง)   อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้ แก๊สและอื่นๆ

X

 

 

 

X

(จ)       อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

X

 

 

 

X

(ฉ)       อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

X

 

 

 

X

(ช)       อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง

X

 

 

 

X

(ญ)   ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน

X

 

 

 

X

(ด)   ตรวจความไวของอุปกรณ์ตรวจจับควัน

X

 

 

 

X

(ต)   อุปกรณ์ตรวจคุมสัญญาณ

X

 

X

 

 

(ถ)   อุปกรณ์ตรวจการไหลของน้ำ

X

 

X

 

 

ที่มา มาตรฐาน วสท. 2002-49, 2543:หน้า ช-3ถึง ช-5