ข้อมูลและเอกสารที่ควรมีระบบการจัดการ ได้แก่

·     ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและของเสีย

·     เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

·     เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน(standard operating procedure, SOP)

·     เอกสารการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยง

·     ระเบียบและข้อกำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

·     รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ

·     ข้อมูลการบำรุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือ