การกำหนดโครงสร้างบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในหน่วยงานสะดวกและราบรื่น ทำให้องค์กรมีข้อมูลเอกสารครบถ้วนและทันสมัยสำหรับการใช้งาน

 

โครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร

ผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที

ผู้บริหาร

กำหนดและประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลและรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆในการทำแผนบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วย

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการข้อมูลและเอกสารรายงานสำหรับการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยด้านต่างๆ และใช้ข้อมูลรายงานในการติดตามกำกับดูแลห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

มอบหมายหน้าที่และติดตามกำกับดูแลให้คำแนะนำการจัดการข้อมูลและเอกสารแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลและเอกสาร

ตรวจสอบคุณภาพและกำกับดูแลการเก็บรวบรวมบันทึก ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้ข้อมูลและเอกสารมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ และประมวลผลทำรายงาน

ผู้ดูแลระบบข้อมูล

ให้คำแนะนำการใช้และดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา