ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการของห้องปฏิบัติการ สาระเนื้อหาต้องมีคุณภาพดังนี้

             ·  ถูกต้อง แม่นตรงกับเรื่องที่นำไปใช้งาน

             ·  ครบถ้วนและชัดเจนเข้าใจง่าย

             ·  ทันสมัย

             ·  เข้าถึงได้ทันกาล

       การประมินคุณภาพข้อมูลเอกสาร ทำได้โดยพิจารณา

             ·  เนื้อหาในเอกสารว่ามีความสอดคล้องและชัดเจนทั้งฉบับหรือไม่

             ·  ภาษาที่ใช้เข้าใจได้ง่ายหรือไม่

             ·  การทวนสอบกับแหล่งที่มาของข้อมูล

            ·   เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป