1. คู่มือความปลอดภัย
 2. แผนเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
 3. คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์การทดสอบ
 4. คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม/ผู้รับเหมา
 • การเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพ
 • การจัดเตรียมและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
 • ขั้นตอนสำหรับดูแลรายการสิ่งของเพื่อระบุสารเคมีและวัสดุอันตรายอื่นๆรวมถึงข้อกำหนดของฉลาก การจัดเก็บและทำลาย
 • ขั้นตอนสำหรับการจัดกระทำต่อวัสดุอันตราย
 • ขั้นตอนสำหรับการป้องกันขโมยวัตถุเสี่ยงสูง
 • วิธีการสำหรับการฝึกอบรม และการจัดเก็บเอกสาร
 • ขั้นตอนสำหรับการได้มา การดูแลรักษา และการกระจายวัสดุทุกชนิดที่ใช้ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
 • ขั้นตอนสำหรับการขจัดการปนเปื้อน และดูแลรักษา อุปกรณ์
 • ขั้นตอนฉุกเฉินหากมีการทำสารเคมีหก
 • บันทึกอุบัติการณ์ รายงาน และการสืบสวน
 • การกำจัดของเสียทางเคมี   

          6.  บันทึก (record) เอกสารซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และที่ห้องปฏิบัติการเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้การวางแผน การปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล