การดับเพลิงที่เกิดในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสารเคมี ต้องเลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม เพราะสารดับเพลิงมีหลายชนิด แต่ลชนิดมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ดับไฟต่างกัน การใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จึงต้องพิจารณาว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นไฟประเภทใดและเชื้อเพลิงคืออะไร เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเสียหายน้อยที่สุด หรือ ไม่ทำให้เกิดเหตุหรือเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน เนื่องจากไฟฟ้าช๊อต สารเคมีทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดความร้อน ทำให้สารไวไฟลุกติดไฟ

การเลือกใช้สารดับเพลิง

สารดับเพลิง

ประเภทของ ไฟ (เชื้อเพลิง)

วัสดุติดไฟทั่วไป

ของเหลวไวไฟ

(ติดไฟ)

อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

สารเคมี โลหะติดไฟ  วัตถุระเบิด

น้ำ

/

X

X

X

โฟม

/

/

X

X

ผงเคมีแห้ง *

/

/

X

X

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

X

/

/

X

น้ำยาเหลวระเหย

/

X

/

X

ทรายแห้ง *

/

/

X

/
       * ใช้ ผงเคมีแห้ง / ทรายแห้ง ดับไฟ กับอุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าได้ แต่อาจทำให้เครื่องเสียหาย
        / ใช้งานได้
       X ห้ามใช้