ความเป็นอันตราย ประเภท สัญลักษณ์

ด้านกายภาพ
 • วัตถุระเบิด
 • สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาได้เอง**
 • สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์**
 
 
 • แก๊สไวไฟ• สารละอองลอยไวไฟ
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ
 • สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาได้เอง**
 • ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
 • ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
 • สารเคมีที่เกิดความร้อนได้เอง
 • สารเคมีที่สัมผัสน้ำแล้วให้แก๊สไวไฟ
 • สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์**
 
 • แก๊สออกซิไดซ์
 • ของเหลวออกซิไดซ์
 • ของแข็งออกซิไดซ์
 
 
 • แก๊สภายใต้ความดัน
 
 
 • สารที่กัดกร่อนโลหะ
 
 ด้านสุขภาพ
 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน**
 
 
 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน**
 • ระคายเคืองผิวหนัง
 • ระคายเคืองต่อดวงตา
 • ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง
 • เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
 
 
 • กัดกร่อนผิวหนัง
 • ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
 
 
 • ไวต่อการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ
 • การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
 • ก่อมะเร็ง
 • เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
 • เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
 • เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย-การได้รับสัมผัสซ้ำ
 • อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือทำให้ปอดอักเสบ
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 • อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
 

 • อันตรายต่อชั้นโอโซน
 

ตารางตัวอย่างการแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี

ชื่อสารเคมี CAS no. ประเภทความเป็นอันตราย สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

bis (α, α -dimethylbenzyl) peroxide

80-43-3 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ประเภทย่อย F
   

ระคายเคืองผิวหนัง
ประเภทย่อย 2

   

ระคายเคืองต่อดวงตา
ประเภทย่อย 2

   

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ประเภทย่อย 2

cyclohexanone, peroxide 

12262-58-7 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
ประเภทย่อย A
    เป็นพิษเฉียบพลัน
ประเภทย่อย 4
    กัดกร่อนผิวหนัง
ประเภทย่อย 1B

 ที่มา  Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation) [http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database]