รายการ

ผู้บริหาร

หัวหน้าโครงการ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

พนักงานทำความสะอาด/ภารโรง

ผู้เยี่ยมชม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

***

***

*

*

 

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

***

***

*

 

 

ระบบการจัดการสารเคมี

*

***

***

**

 

ระบบการจัดการของเสีย

*

***

***

**

 

สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย

**

***

***

*

 

การประเมินความเสี่ยง

**

***

***

*

 

ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย

***

***

**

*

 

การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน

**

***

***

***

*

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

*

***

***

***

*

หมายเหตุ              ความละเอียดลึกซึ้งของเนื้อหามีเพิ่มขึ้นตามจำนวนเครื่องหมาย *