เรื่อง

วัตถุประสงค์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน และบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของ เพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ระบบการจัดการสารเคมี

จัดการกับความเสี่ยงเนื่องจากสารเคมีได้

ระบบการจัดการของเสีย

จัดการกับความเสี่ยงเนื่องจากขยะและของเสียอันตรายได้

สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย

วิธีเก็บข้อมูลเข้าระบบ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย

การประเมินความเสี่ยง

สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการความปลอดภัย

ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย

ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้พื้นที่และการดัดแปลงเพิ่มเติมลักษณะทางกายภาพ

การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน

สามารถสร้างระบบเตรียมความพร้อม การแก้ไขเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นและช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีอันตราย