สาระความรู้ที่ให้แก่บุคลากรควรครอบคลุมถึง การป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัย และความปลอดภัยของสารเคมี ซึ่งอาจแบ่งเป็น

  1. ความรู้พื้นฐาน เช่น การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  2. ความรู้เฉพาะด้าน เช่น สารบบสารเคมี การจำแนกสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ การจำแนกของเสียอันตราย

       ทั้งนี้ สาระเนื้อของหลักสูตร ควรสอดคล้องกับกลุ่ม/ระดับของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับบริหารจัดการ ระดับปฏิบัติ และ ระดับผู้เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำไปใช้งาน แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น หลักสูตรการบริการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ