การให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆของห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการและการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการฝึกซ้อม เพื่อเสริมทักษะให้บุคลากรสามารถตอบโต้เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ เป็น การพัฒนาคน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีความยั่งยืน เพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง และการปฏิบัติการที่ผิดพลาดบกพร่อง ที่เป็นสาเหตุสำคัญของภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้ และยังสร้างความพร้อมในการรับมือกับภัยและเหตุร้าย ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายได้

       หัวหน้าห้องปฏิบัติการ จึงควรจัดให้มี

  1. การให้ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่มีเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับลักษณะงาน แก่บุคลากรทุกคนทุกระดับรวมถึงพนักงานขนส่ง และพนักงานทำความสะอาด
  2. การจัดทำแผนงานการอบรม ทั้งการอบรมเบื้องต้นแก่บุคลากรใหม่ และ การอบรมทบทวนเป็นระยะๆ แก่บุคลากรเดิม โดยกำหนดให้ทุกคนศึกษาทำความเข้าใจสาระของคู่มือความปลอดภัย และขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน และมีหลักฐานยืนยันการเข้ารับการอบรม
  3. ระบบการประเมินบุคลากรแต่ละคนว่ามีความเข้าใจใข้อมูลที่ได้ให้ไปหรือไม่เพียงใด