กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย รศ. ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา ที่ปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย วช. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ในงาน “Thailand Lab 2015” ณ ศูนย์ BITEC บางนา กรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน  2558 ในหัวข้อเรื่อง "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดยมีผู้เข่าร่วมฟังการปประชุมฯ ทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

 

วันเวลาที่เริ่ม วันพุธ, 09 กันยายน 2558
วันที่สิ้นสุด วันพุธ, 09 กันยายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 508/1 ชั้น 5 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 40 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

 
วันเวลาที่เริ่ม วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558
วันที่สิ้นสุด วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 602 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 40 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

วันเวลาที่เริ่ม วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558
วันที่สิ้นสุด วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 และห้องบริการคอมพิวเตอร์ 109 อาคารวิทยบริการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 40 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

 
วันเวลาที่เริ่ม วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
วันที่สิ้นสุด วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14– 15พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ   ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 50 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

 

 
วันเวลาที่เริ่ม วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558
วันที่สิ้นสุด วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2558