กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 60 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

วันเวลาที่เริ่ม วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
วันที่สิ้นสุด วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน     กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ห้อง CHB 308 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 40 คน    รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

วันเวลาที่เริ่ม วันพุธ, 29 เมษายน 2558
วันที่สิ้นสุด วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklistมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมดเพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมดในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 60 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

 
วันเวลาที่เริ่ม วันพุธ, 22 เมษายน 2558
วันที่สิ้นสุด วันพุธ, 22 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแห่งแรกในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือฯ อาคารเครื่องมือ 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 60 คน รายละเอียดดังกำหนดการอบรม

 

วันเวลาที่เริ่ม วันจันทร์, 20 เมษายน 2558
วันที่สิ้นสุด วันอังคาร, 21 เมษายน 2558