แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ
 1. ชื่อ-สกุล(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. วันที่เกิดเหตุการณ์
  เลือกวันที่
 4. วัน
  Please specify your position in the company
 5. เวลาที่เกิดเหตุ
  Invalid Input
 6. เวลาคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
  Invalid Input
 7. สถานที่ทำงานปกติ
  Invalid Input
 8. สถานที่เกิดเหตุ (ระบุชื่อสถานที่)
  Invalid Input
 9. ตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ในสถานที่นั้น (ระบุตำแหน่ง เช่น ใกล้ประตูทางออก ห้องเก็บของ ลานจอดรถ เป็นต้น)
  Invalid Input
 10. การบาดเจ็บหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ลื่นหกล้มบนพื้น เป็นต้น)
  Invalid Input
 11. เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร? ท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น (แนบรายละเอียดเพิ่มเติมได้)
  Invalid Input
 12. ท่านใช้เครื่องมือป้องกัน (protective equipment) ใดบ้าง ขณะที่เกิดเหตุการณ์
  Invalid Input
 13. ท่านได้รับการรักษาพยาบาล หรือตรวจติดตามสุขภาพอะไรบ้าง ภายหลังเกิดเหตุการณ์นั้น
  Invalid Input
 14. มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น? ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด
  Invalid Input
 15. ผลที่ตามมาของเหตุการณ์
 16. การบาดเจ็บ
  Invalid Input
 17. บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
  Invalid Input
 18. ความเสียหายของทรัพย์สิน
  Invalid Input
 19. ความเสียหายของทรัพย์สิน
 20. อาคาร
  Invalid Input
 21. เครื่องมือ
  Invalid Input
 22. อุปกรณ์
  Invalid Input
 23. อื่น ๆ
  Invalid Input
 24. ชื่อพยานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 25. ชื่อ-สกุล (พยานคนที่ 1)
  Invalid Input
 26. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  Invalid Input
 27. ชื่อ-สกุล (พยานคนที่ 2)
  Invalid Input
 28. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  Invalid Input
 29. ท่านรายงานอุบัติเหตุถึงใคร
  Invalid Input
 30. ท่านรายงานอุบัติเหตุเมื่อใด
  Invalid Input
 31. ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีวิธีการใดที่สามารถป้องกันการเกิดซ้ำของเหตุการณ์นั้น
  Invalid Input
 32. ท่านโทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลหรือไม่
  Invalid Input
 33. หมายเลขติดต่อ
  Invalid Input
 34. ท่านโทรศัพท์แจ้งตำรวจหรือไม่
  Invalid Input
 35. หมายเลขติดต่อ
  Invalid Input
 36. ท่านติดต่อที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือไม่
  Invalid Input
 37. วันที่ติดต่อ
  Invalid Input
 38. ท่านได้รับการรักษาพยาบาลหรือไม่
  Invalid Input
 39. สถานที่
  Invalid Input
 40. วันที่และเวลา
  Invalid Input
 41. สำหรับหัวหน้างานเท่านั้น
 42. ท่านรายงานอุบัติเหตุถึงใคร?
  Invalid Input
 43. วันที่และเวลาที่รายงานอุบัติเหตุ
  Invalid Input
 44. ข้อคิดเห็นและการสืบค้นเบื้องต้นของหัวหน้างาน
 45. การติดตามผลของหัวหน้างานต้องการอะไรบ้าง
  Invalid Input
 46. วันที่ที่ตั้งไว้สำหรับการติดตามผล
  Invalid Input
 47. ใครคือผู้ปฏิบัติการติดตามผล
  Invalid Input
 48. ลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจะต้องหยุดงานมากกว่า 7 วันหรือไม่
  Invalid Input
 49. การแก้ไขที่ดำเนินการไปทั้งหมดสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้หรือไม่
  Invalid Input
 50.