มกราคม 2559คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับ Admin หน้าที่ 51-104
มกราคม 2559คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับ Admin หน้าที่ 1-50
มกราคม 2559คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับผู้ใช้งาน หน้าที่ 51-95
มกราคม 2559คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับผู้ใช้งาน หน้าที่ 1-50
มกราคม 2559คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ESPReL Checklist : สำหรับผู้ใช้งาน
กันยายน 2558มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
กันยายน 2558มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกำหนด
สิงหาคม 2558คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 101-183
สิงหาคม 2558คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 1-100
พฤษจิกายน 2557ห้องปฏิบัติการปลอดภัย: เรื่องของใคร
สิงหาคม 2557รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ 3
มีนาคม 2556รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ 2
พฤษภาคม 2555รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ 1
พฤษภาคม 2556บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
พฤษภาคม 2555ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร
มิถุนายน 2557 คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (Lab Safety Inspection Manual, First Revised Edition)
พฤษภาคม 2555แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)