ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (Lab Safety Inspection Manual, First Revised Edition)
ชื่อผู้แต่งโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์มิถุนายน 2557
ชื่อสถาบันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร