ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ 3
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา และคณะ
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์สิงหาคม 2557
ชื่อสถาบันสนับสนุนการดำเนินงานโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร