ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ 2
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา และคณะ
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์มีนาคม 2556
ชื่อสถาบันสนับสนุนการดำเนินงานโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร