ชื่อเรื่องห้องปฏิบัติการปลอดภัย: เรื่องของใคร
ชื่อผู้แต่งรศ.สุชาตา ชินะจิต
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์พฤษจิกายน 2557
ชื่อสถาบันโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหอง ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand : ESPReL)
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร