ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 101-183
ชื่อผู้แต่งโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์สิงหาคม 2558
ชื่อสถาบันกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร