ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์กันยายน 2558
ชื่อสถาบัน
Description ตามที่ มีบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามขอบเขตความร่วมมือในกิจกรรมการกำหนดมาตรฐานของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ ๔๖๙๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และฉบับที่ ๔๗๐๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๗๗ เล่ม ๑-๒๕๕๘ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๗๗ เล่ม ๒-๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดเอกสาร