1 มิถุนายน 2559รูปแบบการนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗-๒๕๕๘) ไปใช้
1 มิถุนายน 2559หลักการและสาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗-๒๕๕๘)
1 มิถุนายน 2559นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
9 กันยายน 2558เอกสารการประชุมวิชาการ "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ"