ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมวิชาการ "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ"
ผู้นำเสนอรศ. ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา ที่ปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย วช.
ชื่อการอบรม/สัมมนาการประชุมวิชาการ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์”
สถานที่นำเสนองาน “Thailand Lab 2015” ณ ศูนย์ BITEC บางนา กรุงเทพ
วันที่9 กันยายน 2558
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร