ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
ผู้นำเสนอรศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ชื่อการอบรม/สัมมนาการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
สถานที่นำเสนอโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่1 มิถุนายน 2559
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร