ชื่อเรื่องหลักการและสาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗-๒๕๕๘)
ผู้นำเสนอผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อการอบรม/สัมมนาการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
สถานที่นำเสนอโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่1 มิถุนายน 2559
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร